Consiliul local

Consilieri locali


Consiliul Local al comunei Simnicu de Sus este autoritatea deliberativă, care gestionează problemele de interes local, desfășurând activitatea în baza Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale.
Consiliul Local este format din 12 consilieri care își desfășoară activitatea în Comisii de specialitate.

1. TOFAN NASTASIE

2. STAICU CONSTANTIN

3. BULUMACI VALENTIN


4. FILIP ADRIAN

5. SAFTA IONEL

6. PASARE STEFAN COSMIN

7. MANDA NADIA FLORENTINA

8. STOLICA NICOLAE

9. GAINA MARIAN

10. ZAVADA CONSTANTINA

11. GHITA MIHAI MARIAN

12. CHIVARAN GHEORGHE

Atribuțiile principale ale consilierilor:


1. avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii
de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;

2. aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;

3. administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;

4. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

5. infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora;
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;


6.hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile
actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

7. analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale
si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;

8. stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;

9. aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;

10. contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

11. actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si
punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;

12. asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii

Comisii de specialitate

Comisia de specialitate - Buget-Finante


Fulga Jana - Presedinte comisie

Safta Ionel - Secretar

Pasare Cosmin

Tofan Nastase

Bulumaci Valentin

Comisia de specialitate - Invatamant


Stolica Nicolae - Presedinte comisie

Ghita Mihai Marian - Secretar

Filip Adrian

Chivaran Gheorghe

Gaina Marian

Comisia de specialitate - Juridica si de disciplina


Manda Nadia Florentina - Presedinte comisie

Bulumaci Valentin - Secretar

Staicu Constantin

Zavada Constantina

Pasare Stefan Cosmin