Primaria

Conducerea

PRIMARUL
Dl. Ing. DUMITRU MARIUS COSMIN

Are în directă subordonare birourile:

- CABINETUL PRIMARULUI

- BIROUL FINANCIAR SI RESURSE UMANE

- SECRETAR

- VICEPRIMAR

Principalele atributii:

- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

- asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. 

- prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

- exercita functia de ordonator principal de credite;- verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

- controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

- ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;- asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

- emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

- raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;


VICEPRIMARUL

Dna. Av. FULGA JANA

Are în directă subordonare:

- COMPARTIMENTUL ACHIZITII

- COMPARTIMENTUL MEDIU

- COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA

- COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV


SECRETARUL

Dna. Jr. SIRBA DORINA

Are în directă subordonare:

- COMPARTIMENTUL JURIDIC

- COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

- COMPARTIMENTUL AGRICOL- COMPARTIMENTUL URBANISM

- COMPARTIMENTUL STARE CIVILA

Primar simnicu de sus

Primar 

Dl. Ing. DUMITRU MARIUS COSMIN

Viceprimar simnicu de sus

Viceprimar 

Dna .Av. Fulga Jana

Program cu publicul


PRIMĂRIA ȘIMNICU DE SUS

Sat Dudovicesti, Str. Craiovei, nr. 10, jud. Dolj, cod poștal 207550, telefon 0251.451.094/ fax 0251.451.094

Program cu publicul

Luni - Joi -> 07:15 - 15:30

Vineri -> 07:15 - 14:30

Declaratii de avere